Dárci a dobrovolníci

Dokud bude nerovnost, chudoba a nespravedlnost, nikdo z nás nemůže klidně spát.
Život netrvá tak dlouho a proto pojďme pomoci těm, kteří to potřebují.

Dnes můžete něco změnit. Začíná to vírou, že i malá pomoc pomůže. Nejlepší cvik pro srdce je pohled na úsměv obdarovaného. Předem děkujeme za jakýkoliv příspěvek.

2201974740/2010 vedený u FIO bank

Snižte si daně

Poskytnutím daru si můžete jednoduše snížit daně, a to ať jste podnikateléOSVČ či zaměstnanci

V případě, že na naši činnost poskytnete dar, zašleme Vám potvrzení o poskytnutí daru a vy si jej odečtete z daní.

Fyzická osoba

si může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. Maximálně v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % základu daně.

Právnická osoba

Chystáte se jako společnost darovat finanční obnos či nějakou věc potřebným? Nebo byste si rádi udělali oko u obchodních partnerů? Co vše lze považovat za dar z pohledu daňové uznatelnosti a jak se dary správně účtují?

Podrobné informace k problematice darů

Co je to dar?

Z pohledu účetnictví se za dar považuje dvoustranný právní úkon provedený obvykle na základě darovací smlouvy. Dárce tímto úkonem dobrovolně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému danou věc převést do vlastnictví a obdarovaný ji přijímá. Důležitým aspektem daru je to, že za něj jeho příjemce neposkytuje žádné protiplnění. 

Darovat lze prakticky cokoli – finanční prostředky, drobné i větší movité věci, nemovitosti, ale i pohledávky a převoditelná majetková práva (např. licence, obchodní známky či patenty). K převodu daru je pro účely daňového přiznání a účetnictví vhodné sepsat darovací smlouvu. Ze zákona musí mít písemnou formu v případech, kdy je předmětem daru nemovitost či věc zapsaná ve veřejném seznamu, nebo když u movité věci nedojde k odevzdání a převzetí ihned po darování. Ale i v dalších případech je vhodné smlouvu jako důkazní prostředek sepsat v písemné podobě.

Dary a daně

Z hlediska daní jsou dary daňově uznatelné pouze v některých případech. Možnosti jejich uplatnění se přitom liší u fyzických a právnických osob. Fyzická osoba si může od základu daně odečíst bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně, nebo činí alespoň 1 000 Kč. Maximálně si může takto odečíst nejvýše 15 % základu daně. U právnických osob musí být hodnota darů (v součtu) minimálně 2 000 Kč a odečíst si mohou maximálně 10 % ze základu daně již sníženého o položky odčitatelné od základu daně (daňové ztráty z minulých let, odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání).

Jaké dary lze tedy odečítat od základu daně? Dle zákona to jsou:

 • dary poskytnuté právnickým osobám se sídlem na území ČR,
 • dary právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zákona o veřejných sbírkách,
 • dary obcím, krajům, organizačním složkám státu, a to pro následující účely:
  • na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely,
  • kulturu, školství, policii, požární ochranu,
  • podporu a ochranu mládeže,
  • ochranu zvířat a jejich zdraví,
  • sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární nebo charitativní účely,
  • účely náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti,
  • účely tělovýchovné a sportovní,
  • podporu politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost,
 • dary poskytnuté fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR:
  • které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení,
  • které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zákona o sociálních službách,
  • na zdravotnické prostředky podle zákona o zdravotnických prostředcích – nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami,
  • na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu,
  • na majetek usnadňujícím těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání,
  • které jsou poživateli invalidního důchodu – na rehabilitační a protetické pomůcky, nehrazené zdravotními pojišťovnami.

Jak zaúčtovat dar 

Z pohledu účetnictví je poskytnutý dar úbytkem aktiv. To znamená, že se dar vždy účtuje do nákladů. Je však potřeba rozlišovat, jestli šlo o dar peněžní či nepeněžní. Dary z finanční oblasti se zpravidla účtují do účtové skupiny Finanční náklady. Nepeněžité dary pak spadají do účtové skupiny Jiné provozní náklady. 

Jak ocenit nepeněžitý dar

V případě peněžitého daru je jeho hodnota daru zpravidla jasná. Jestli ale chceme darovat movitou či nemovitou věc nebo zdarma poskytnout službu, je potřeba pro účely účetnictví a daní stanovit hodnotu daru. 

Abethandicap z.s. je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.  
Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.