Nadace ABETHANDICAP z. s.

Tato nadace vznikla ve snaze naplnit několik hlavních cílů. Především se jedná o integraci osob se zdravotním omezením nejen do společnosti, ale také do pracovního procesu. Jsme přesvědčeni, že díky úsilí a činnostem, které musí vykonávat, se jich psychický stav normalizuje a především oni samotní se opět začnou považovat za plnohodnotné členy společnosti. Tato tvrzení opíráme o několikaleté zkušenosti práce s osobami, které mají zdravotní omezení a které tak předcházeli vzniku samotné neziskové organizace Abethandicap. Díky tomu víme, že naše úsilí má smysl a je prospěšné všem zúčastněným.

V čem se lišíme od jiných?

Jsme si plně vědomi toho, jak nelichotivě jsou dnes neziskové organizace vnímány. Bohužel se s takovými názory rovněž ztotožňujeme. Proto jsme se to rozhodli udělat jinak! Naše nadace nečerpá žádnou státní podporu. Jsme naší věci natolik oddáni a tolik jí věříme, že jsme přesvědčeni o schopnosti obejít se bez dotací a jiných vnějších pomocí nevyžadujících protiváhu. Skutečně chápeme a rovněž prosazujeme, že „bez práce nemohou být koláče“.

Naše cíle

Cíle nadace jsme nastínili již výše. Hlavním cílem je umožnit osobám, které mají nějaké zdravotní omezení, aby se zapojili do společnosti. Díky spolupráci s národními společnostmi vytváříme pracovní prostředí a pozice pro takovéto osoby. Prostřednictvím našich projektů umožňujeme dosáhnout vlastní pílí a pracovitostí plné integrace do pracovního procesu a společnosti. Nejedná se tedy o slepou podporu spočívající jednoduše ve výběru peněž a jejich předání dotyčnému. Jedna každá koruna je zasloužená a vyvážená nějakou činností nebo kvalitním výrobkem.

Proč nás podpořit?

Na to existuje mnoho odpovědí. Nechceme Vás však přesvědčovat, chceme abyste se zamysleli nad informacemi, které zde prezentujeme a na jejich podkladě sami pochopili, proč nás podpořit. Cíle nadace jsme Vám představili. Líbí se Vám? Pokud ano, zde jsou projekty, které povedou k jejich naplnění.